Mẫu số 1 - Chấp thuận mẫu mới

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

CÔNG TY …………………………

-------

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: .................

V/v giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 

                             

 ..........., ngày ...... tháng ..... năm .....

   

Kính gửi: ....................................................................................

- Tên doanh nghiệp : ……………………………………………………..

- Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:….. người, trong đó số lao động nước ngoài: …………. người.

- Địa chỉ: …………………………………………………………………

- Điện thoại: ..........................................................................................

- Giấy phép thành lập số: ………………………………………………..

- Cơ quan cấp : ...................................................................................

- Ngày cấp : ………………………………………………………………

- Lĩnh vực kinh doanh: …………………………………………………….

- Người liên hệ: ...................................Điện thoại: 0964353355

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

1.Vị trí công việc: Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: Nhà quản lý/Giám đốc điều hành/ Chuyên gia/lao động ký thuật

- Số lượng người: Điền theo nhu cầu muốn xin

- Chức danh công việc: (Do doanh nghiệp/ tổ chức tự kê khai, ví dụ: Kế toán, giám đốc, giám sát công trình, ..........)

- Địa địa điểm làm việc: Dự kiến

- Hình thức làm việc: Nhà quản lý/Giám đốc điều hành/ Chuyên gia/lao động ký thuật (Theo nhu cầu muốn xin –quy định tại khoản 1, điều 2 nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016.

- Thời hạn lao động: Từ ngày …………………….  đến ngày ……………………..

Lý do: (Trình bày lý do sử dụng lao động nước ngoài có nhu cầu thay đổi, nêu rõ tình hình sử dụng lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm của người nước ngoài, lý do không tuyển dụng được lao động Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng lao động nước ngoài…….)

2.Vị trí công việc 2: Nếu có, liệt kê giống mục 1

3.Vị trí công việc 2: Nếu có, liệt kê giống mục 1

 

Đề nghị quý sở Lao Động xem xét, thẩm định và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:..cty.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔCHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Để biết thêm chi tiết quý khách hàng liên hệ:


CÔNG TY TNHH DL & PT TM QUỐC TẾ VIỆT
 • Địa chỉ: Số 156 - 158 Phan Kế Bính, Ba Đình, TP.Hà Nội
 • Điện thoại:024.37.369.369 - 0787.320.320
 • Phụ trách dịch vụ visa, thẻ tạm trú: 0979.924.923
 • Phụ trách thủ tục giấy phép lao động: 0964353355
 • Email: info@vitravel.vn - visa@vitravel.vn

Bài viết liên quan

  • Chủ đề
  0964353355
  Zalo ChatZalo Chat
  Facebook MessengerFacebook Messenger
  Youtube
  Gửi Email
  {"nalias":"mau-so-1-chap-thuan-mau-moi","lang":"2","cattype":"0","catid":"202","catroot":"202","link":"1","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}