Mẫu số 5 - Miễn GPLĐ

Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

CÔNG TY
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 10/2019
V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Thái Nguyên, ....../......./2019

Kính gửi: SỞ LAO ĐỘNG

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY

2. Loại hình doanh nghiệp: 100% Vốn nước ngoài

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức ……..  người

Trong đó số lao động nước ngoài là: ……….. người

4. Địa chỉ:

5. Điện thoại: Email (nếu có)  ....................................

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:

7. Cơ quan cấp:

Lĩnh vực kinh doanh:

8. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp: NGUYỄN VĂN LONG – Điện thoại: 0964.353.355

Căn cứ văn bản số ………./TB- LĐTBXH ngày …../…./2019 của Sở lao động thương binh và Xã Hội  Tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, CÔNG TY đề nghị Sở Lao Động xác nhận những người lao động nước ngoài sau đây không thuộc diện cấp giấy phép lao động (có danh sách kèm theo) và các điều kiện cụ thể như sau:

9. Họ và tên:

10. Ngày, tháng, năm sinh:                 11. Giới tính (Nam/nữ)

12. Quốc tịch:                                    13. Số hộ chiếu:

14. Cơ quan cấp:

15. Có giá trị……………………………

16. Vị trí công việc:

17. Chức danh công việc:

18. Hình thức làm việc:

19. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có)…………………………………

20. Làm việc tại doanh ngiệp/tổ chức:

21. Địa điểm làm việc:

22. Thời hạn làm việc: Từ ……/………2019  đến ……/………2019 

23. Trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới ( theo khoản 3, phần II, phụ lục 1 của thông tư 41/2014/TT-BCT 09/11/2014 của Bộ Công Thương).

24. Các giấy tờ chứng minh kèm theo: Hộ chiếu công chứng, biên bản di chuyển nội bộ doanh nghiệp, 2 ảnh 3x4 nền trắng.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Để biết thêm chi tiết quý khách hàng liên hệ:


CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ INBOUND VIỆT NAM
 • Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại:024.37.369.369 - 0787.320.320
 • Phụ trách dịch vụ visa, thẻ tạm trú: 0979.924.923
 • Phụ trách thủ tục giấy phép lao động: 0918967667
 • Email: tours@ivntravel.vn - tours@ivntravel.vn

Bài viết liên quan

  • Chủ đề
  0918967667
  Zalo ChatZalo Chat
  Facebook MessengerFacebook Messenger
  Youtube
  Gửi Email
  {"nalias":"mau-so-5-mien-gpld","lang":"2","cattype":"0","catid":"202","catroot":"202","link":"1","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}