Mẫu số 2 Chấp thuận sử dụng lao động

Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

CÔNG TY ……………………….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ...............
V/v giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

............., ngày ......  tháng .....năm .....

 

Kính gửi: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP HÀ NỘI

 • Căn cứ văn bản số ………………..ngày ……. Tháng….. năm……. của của Sở LĐ TB và XH Tp Hà Nội về việc thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài và nhu cầu thực tế của CÔNG TY -----------------------

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………..

Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:….. người, trong đó số lao động nước ngoài: ……………. người

Địa chỉ: ………………………………………………...

Điện thoại: …………………………………………….

Đăng ký doanh nghiệp số: …………………………….

Cơ quan cấp: ………………………………. cấp ngày …………………………..

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ………………………………………………

Người liên hệ: …………………………………. Điện thoại:……………………….

Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng (người), thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) đã được chấp thuận: ………..vị trí (Điền thông tin theo công văn đã được chấp thuận còn hạn – lấy thông tin từ khách.

* Vị trí công việc: Nhà quản lý/Giám đốc điều hành/ Chuyên gia/lao động ký thuật

- Số lượng người: Điền theo chấp thuận đã được cấp

- Chức danh công việc: Điền theo chấp thuận đã được cấp

 – Thời hạn lao động: Điền theo chấp thuận đã được cấp

- Địa địa điểm làm việc: Dự kiến

- Hình thức làm việc: Nhà quản lý/Giám đốc điều hành/ Chuyên gia/lao động ký thuật (Theo nhu cầu muốn xin –quy định tại khoản 1, điều 2 nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016.

2. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng (người), thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) đã sử dụng (nếu có): ……..vị trí (Điền thông tin theo Giấy phép lao động đã được cấp còn hạn – lấy thông tin từ khách.

* Vị trí công việc: Nhà quản lý/Giám đốc điều hành/ Chuyên gia/lao động ký thuật

- Số lượng người: Điền theo chấp thuận đã được cấp

- Chức danh công việc: Điền theo chấp thuận đã được cấp

 – Thời hạn lao động: Điền theo chấp thuận đã được cấp

- Địa địa điểm làm việc: Dự kiến

- Hình thức làm việc: Nhà quản lý/Giám đốc điều hành/ Chuyên gia/lao động ký thuật (Theo nhu cầu muốn xin –quy định tại khoản 1, điều 2 nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016.

Ghi chú: Mỗi vị trí lao động làm lại theo 3 mục như trên

3. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng (người), thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), lý do sử dụng người lao động nước ngoài (có nhu cầu thay đổi): …… Vị Trí  (Xin mới hoặc gia hạn GPLĐ sắp hết hạn).

a.Vị trí công việc: Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: Nhà quản lý/Giám đốc điều hành/ Chuyên gia/lao động ký thuật

- Số lượng người: Điền theo nhu cầu muốn xin

- Chức danh công việc: (Do doanh nghiệp/ tổ chức tự kê khai, ví dụ: Kế toán, giám đốc, giám sát công trình, ..........)

- Địa địa điểm làm việc: Dự kiến

- Hình thức làm việc: Nhà quản lý/Giám đốc điều hành/ Chuyên gia/lao động ký thuật (Theo nhu cầu muốn xin –quy định tại khoản 1, điều 2 nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016.

- Thời hạn lao động: Từ ngày …………………….  đến ngày ……………………..

Lý do: (Trình bày lý do sử dụng lao động nước ngoài có nhu cầu thay đổi, nêu rõ tình hình sử dụng lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm của người nước ngoài, lý do không tuyển dụng được lao động Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng lao động nước ngoài…….)

b.Vị trí công việc 2: Nếu có, liệt kê giống mục a

c.Vị trí công việc 2: Nếu có, liệt kê giống mục a

 

Đề nghị quý sở xem xét, thẩm định và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:..........

    ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
    (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Để biết thêm chi tiết quý khách hàng liên hệ:


CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ INBOUND VIỆT NAM
 • Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại:024.37.369.369 - 0787.320.320
 • Phụ trách dịch vụ visa, thẻ tạm trú: 0979.924.923
 • Phụ trách thủ tục giấy phép lao động: 0918967667
 • Email: tours@ivntravel.vn - tours@ivntravel.vn

Bài viết liên quan

  • Chủ đề
  0918967667
  Zalo ChatZalo Chat
  Facebook MessengerFacebook Messenger
  Youtube
  Gửi Email
  {"nalias":"mau-so-2-chap-thuan-su-dung-lao-dong","lang":"2","cattype":"0","catid":"202","catroot":"202","link":"1","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}