Mẫu số 7 Cấp-cấp lại GPLĐ

Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

CÔNG TY …………………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ...............
V/v cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

............,  ngày    tháng    năm ...........

 

Kính gửi: ....................................................

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: …………………………………………..

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp trong nưc/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/cơ quan, tổ chức/nhà thầu) …………………………..

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: …………. người

Trong đó số lao động nước ngoài là: …………người

4. Địa chỉ: …………………………………………………………….

5. Điện thoại: ………………….. Email (nếu có)  ....................................

7. Giấy đăng ký kinh doanh số: ……………, - Cơ quan cấp : ................ - Ngày cấp : .............................

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ………………………………………………

8. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email): NGUYỄN VĂN LONG – điện thoại 0964353355

Căn cứ văn bản số ……………………….  ngày …… tháng  …….  năm ………….. của ………………………………….. về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, CÔNG TY ……………………… đề nghị ………………. cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

9. Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………

10. Ngày, tháng, năm sinh: ……………..              11. Giới tính (Nam/Nữ)  …………

12. Quốc tịch: …………

13. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ………….  Hết hạn ngày …………….

Cơ quan cấp: ………………………

14. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có):

15. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: …………………………………..

16. Địa điểm làm việc: ………………………..

17. Vị trí công việc: …………………………….

18. Chức danh công việc: ………………………….

19. Hình thức làm việc (nêu cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016): …………………………………

20. Mức lương: …………………………………

21. Thời hạn làm việc từ …………………….  đến ………………………….

22. Nơi đăng ký nhận giấy phép lao động: …………………………………………

23. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đi với trường hợp cấp lại giấy phép lao động):

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (2)

……………………………………………………………………………………………………………..

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (3)

24. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1: ……………………………………………………………..

+ Địa điểm làm việc:………………………………………………………………

+ Vị trí công việc: ………………………………………………………………..

+ Chức danh công việc: …………………………………………………………..

+ Thời hạn làm việc từ ………………………… - ………………………………

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ……………………………………………….

+ Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………..

+ Vị trí công việc: …………………………………

+ Chức danh công việc: …………………………………

+ Thời hạn làm việc từ ……………………. đến nay.

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Để biết thêm chi tiết quý khách hàng liên hệ:


CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ INBOUND VIỆT NAM
 • Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại:024.37.369.369 - 0787.320.320
 • Phụ trách dịch vụ visa, thẻ tạm trú: 0979.924.923
 • Phụ trách thủ tục giấy phép lao động: 0918967667
 • Email: tours@ivntravel.vn - tours@ivntravel.vn

Bài viết liên quan

  • Chủ đề
  0918967667
  Zalo ChatZalo Chat
  Facebook MessengerFacebook Messenger
  Youtube
  Gửi Email
  {"nalias":"mau-so-7-cap-cap-lai-gpld","lang":"2","cattype":"0","catid":"202","catroot":"202","link":"1","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}